DSW - miejsce dla Ciebie

Bezpieczeństwo Państwa

Polecamy

·         Gryz Jarosław, Zarys teorii bezpieczeństwa, Wydawnictwo AON, Warszawa 2011

Autor uznaje, że zapewnienie bezpieczeństwa to konieczność sprostania przez podmiot (w tym i państwo) wyzwaniom z których ewoluują zagrożenia, szanse jak i ryzyka. Jego zdaniem to one wpływają na prowadzoną politykę i strategię działania. Tak rozumiany poziom bezpieczeństwa każdego podmiotu jest konsekwencją podejmowanych, niepodejmowanych lub zaniechanych działań. Zaletą publikacji jest to, że poza próbą zdefiniowania bezpieczeństwa i wskazania na procesy determinujące jego stan ukazuje także proces budowy polityki bezpieczeństwa i wskazuje sposoby projektowania działań zmierzających do zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa.

 

·         Pokruszyński Witold, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów 2010

Książka jest autorską próbą wyznaczenia obszarów decydujących o bezpieczeństwie podmiotu na jej treść składa się dziesięć rozdziałów omawiających główne problemy związane z bezpieczeństwem państwa. Dwa pierwsze dotyczą sposobu rozumienia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa państwa. Kolejne dwa koncentrują się na wskazaniu zasadniczych zagrożeń bezpieczeństwa w jego wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, co pozwala ta omówienie kryteriów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Zaś ostatnie dwa rozdziały poświęcone zostały opisowi współczesnych konfliktów zbrojnych i mechanizmów pozwalających na wcześniejsze wykrycie symptomów zagrożenia bezpieczeństwa 

 

·         Liderman Krzysztof, Bezpieczeństwo informacyjne, Wydawnictwo PWN, 2012. W książce opisano problem bezpieczeństwa informacyjnego, rozumianego jako zapewnienie odpowiedniej jakości informacji przetwarzanej, przesyłanej i przechowywanej w systemach teleinformatycznych. Czytelnik znajdzie w niej definicje bezpieczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa informacji, opis zagrożeń oraz sposoby zapewniania bezpieczeństwa informacji. Autor opisuje sposób prowadzenia polityki bezpieczeństwa informacyjnego w firmie, charakteryzuje plan działań, ukazuje metody analiz ryzyka 

 

·         Lasoń Marcin, Polska misja w Iraku. Użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej RP na przykładzie interwencji zbrojnej w Iraku w latach 2003-2008, Wydawnictwo AK im. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010. Autor podejmuje w niej udaną próbę omówienia roli obecności polskich sił zbrojnych w koalicjach ad-hoc dla całokształtu międzynarodowej aktywności państwa. Pierwsze dwa rozdziały pracy poświęcone zostały uwarunkowaniom i powodom wykorzystywania sił zbrojnych do realizacji interesów narodowych. Ewentualnym czytelnikom polecam szczególnej uwadze rozdział trzeci, będący szczegółowym omówieniem polskiego udziału w operacji stabilizacyjnej w Iraku. Autor przedstawia w nim kolejne etapy polskiego zaangażowania, od wojennego, poprzez kolejne fazy operacji stabilizacyjnej. Omawia też specyfikę działań kolejnych kontyngentów, wykorzystując przy tym zarówno źródła oficjalne, jak i informacje, pozyskiwane od uczestników misji irackiej. Ksiązka ta, nie tylko w mojej ocenie przyczynia się do pogłębienia w polskim społeczeństwie wiedzy o powodach zaangażowania się państwa polskiego w tego rodzaju działania oraz wysiłku ponoszonego przez żołnierzy w imię poprawy bezpieczeństwa państwa.

 

·         NATO w postzimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, red. Marek Pietraś, Jakub Olchowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011. Sojusz Północnoatlantycki na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku ponownie poszukuje uzasadnienia swojej aktywności i sensu istnienia. Pytanie czy ma być nadal sojuszem obronnym, czy najważniejszym elementem globalnego systemu bezpieczeństwa nadal pozostaje otwarte. Próbą odpowiedzi na to, fundamentalne pytanie, jest poniższa praca. Czytelnik może skonfrontować swoje przemyślenia z opiniami ekspertów.