DSW - miejsce dla Ciebie

Bezpieczeństwo Państwa

Bezpieczeństwo Państwa

Projekt Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa państwa określa je jako „zdolność państwa i społeczeństwa do zapewnienia warunków jego przetrwania jako instytucji, wspólnoty obywatelskiej, biologicznego przeżycia ludności, integralności terytorialnej, niezależności politycznej, stabilności wewnętrznej oraz jakości życia. Pewność ta jest kształtowana poprzez działania polegające na wykorzystaniu szans, podejmowaniu wyzwań redukowaniu ryzyka oraz eliminowaniu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, co zapewni przetrwanie, tożsamość funkcjonowanie i swobody rozwojowe państwa i narodu (społeczeństwa)”. Adaptując niniejszą, nieco skomplikowaną, definicję bezpieczeństwo państwa traktujemy jako obowiązek państwa zapewnienia społeczeństwu poczucia bezpieczeństwa rozumianego bardzo prosto – jako WOLNOŚĆ OD LĘKU I NIEPEWNOŚCI. 

Rolą państwa i jego administracji jest zapewnienie bezpieczeństwa, więc uznaliśmy, że przyszli specjaliści powinni posiadać wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń, znać metody przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz sposoby ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej. 

Zdobycie tej wiedzy w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej umożliwia zarówno interesujący dobór przedmiotów, jak i wykładowców, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką.

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe

 • Administracja państwowa i samorządowa w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Polityka bezpieczeństwa państwa – teoria i praktyczna implementacja
 • Bezpieczeństwo ekologiczne i ochrona środowiska
 • Terroryzm i zagrożenia asymetryczne współczesnego świata
 • Zarządzanie kryzysowe – metodyka działań i kierowanie akcją
 • Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania
 • Zarządzenie ryzykiem finansowym

 

Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć:

 • wykłady, seminaria dyplomowe prowadzone przez wybitnych specjalistów
 • interaktywne ćwiczenia i konwersatoria
 • laboratoria komputerowe
 • indywidualne konsultacje

 

Zajęcia prowadzą między innymi